نيروانا جاننيروانا جان، تا این لحظه: 10 سال و 8 ماه و 7 روز سن داره

نيرواناي عزيز ما