نيروانا جاننيروانا جان، تا این لحظه: 9 سال و 11 ماه و 17 روز سن داره

نيرواناي عزيز ما