نيروانا جاننيروانا جان، تا این لحظه: 10 سال و 2 ماه و 28 روز سن داره

نيرواناي عزيز ما